Iskolánkban a tanulásban akadályozott gyermekek tanulócsoportjaiban olyan tanulási feltételeket (oktatási tartalmakat, eljárásokat, eszközöket) biztosítunk, melyek alkalmazkodnak e tanulók speciális oktatási- nevelési szükségleteikhez. Tanítványaink legtöbbjénél, a tanulásban akadályozottsághoz mozgáskorlátozottság is társul, amelyek együttesen befolyásolják a gyermeki megismerő tevékenység különböző területeit, és hatásuk nem egyformán érvényesül minden képzési területen. Feladatunk a tanulásban akadályozott (és emellett általában) mozgáskorlátozott gyermekek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, egyénre szabott sérülésspecifikus eljárások, módszerek és terápiák útján.

 • Speciális nevelési szükségleteiknek megfelelő oktatás biztosítása, kedvező szociális feltételek megteremtése
 • Az egészséges énkép és önbizalom kialakítása
 • A kudarctűrő képesség növelése
 • A számukra szükséges sikerélmény biztosítása
 • Önállóságra nevelés
 • Kialakítani az önálló életvitel lehetőségeit a saját korlátaik megismertetésével.

Alapelvünk, hogy gyermekközpontú szemlélettel, a társadalmi szocializációt segítő képességek fejlesztésével fejlesszük a tanulásban akadályozott tanulók személyiségét. Alapozzuk meg a számukra elsajátítható műveltségtartalmat, készítsük fel őket a speciális szakképzésre, munkavállalásra, önálló életvitelre.

Mindezt

  • egységes pedagógiai szemlélettel és követelményrendszerrel
  • nyugodt, nyitott légkörben
  • a diagnózistól, mozgásállapottól függő megsegítés technikáinak ismeretében
  • egyénre szabott fejlesztési eljárások végrehajtásával
  • jól felkészült, emberséges, de követelő, az életvezetéshez mintát adni tudó pedagógusok

segítségével kívánjuk elérni.

Az oktatás-nevelés tartalmát a köznevelési tv., a NAT (Nemzeti Alaptanterv), és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztésének irányelvei alapján készült helyi tantervünk rögzíti. A NAT közös követelményei áthatják az iskolai nevelés, oktatás valamennyi területét, megszabják a tanulók ismereteit, attitűdjét önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez. Az általános követelmények teljesítését a tanulók sajátosságai és a mozgáskorlátozásból adódó egyéni eltérések egymással kölcsönhatásban befolyásolják. Az iskolaszerkezetünk sajátosságait mozgáskorlátozott és/vagy tanulásban akadályozott tanulók esetében az alábbi ábra szemlélteti:

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK
ISKOLAI TAGOZATA

ALSÓ TAGOZAT
1. évfolyam (2 tanévre nyújtható)
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
(szükség esetén + 1 év: felzárkóztató év)

FELSŐ TAGOZAT
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam (szükség esetén + 1 év)