A kognitív, vagy más szóval megismerő funkciók gyűjtőfogalom, melyhez a következő területek tartoznak:

 1. figyelem, megfigyelőképesség
 2. érzékelés-észlelés
 3. emlékezet
 4. gondolkodási funkciók.

1.A figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése:

A központi idegrendszer sérülése mind a spontán, mind az akaratlagos figyelem működésére kihat. A környezet ingereire történő spontán odafigyelés csak nagy intenzitású, hosszantartó és a gyermekek számára kifejezetten felszólító jellegű ingerek esetén megfigyelhető. Ugyanakkor az akaratlagos figyelem még egyéni foglalkozásokon is hamar elterelődik. Az aktivációs szint ingadozása és a motiváció gyengesége nem teszik lehetővé a koncentrált, pontos, alapos megfigyelést. A fejkontroll, a fixáció, a célirányos nyúlás és a manipuláció gyengesége vagy hiánya és a társuló érzékelési és észlelési zavarok jelentősen leszűkítik a megfigyelhető tárgyak és jelenségek körét.

Célok

 • A tanulók környezet iránti érdeklődésének kialakulása.
 • Új és régi, megszokott ingerek közötti különbségtétel képességének kialakulása.
 • Új inger jelentkezésekor spontán odafordulás kialakulása.
 • Egy-egy tevékenységnél való elidőzés.
 • Lehetőség szerint az összes érzékszerv használata egy-egy dolog alapos megfigyelésekor.
 • Az adott helyzet, tevékenység szempontjából fontos és jelentéktelen ingerek elkülönítése.

Feladatok

 • A megismerési kedv felkeltése.
 • A figyelem tartósságának, elmélyültségének, terjedelmének fejlesztése.
 • Az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók fejlesztése.
 • A megosztott figyelem kialakítása (távlati cél).

2.Az érzékelés, észlelés fejlesztése

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekeknél a súlyos agykárosodás miatt az érzékelés, észlelés is nehezített. A biológiai károsodás történhetett az érzékszervben, az érzőideg mentén és az ingereket feldolgozó agyi központokban. A szintén az agykárosodás következtében kialakuló mozgáskorlátozottság tovább nehezíti az érzékelést, a mozgásos tapasztalatszerzést. Gyakran rontja a teljesítményt a meglassúbbodott pszichés tempó és az aktivációs szint ingadozása. Gyakori a figyelem és a motiváció gyengesége.
A  legsúlyosabban  sérült  tanulók  önállóan  végzett  tevékenységre csak  nagyon  korlátozott  mértékben  képesek, s ezen tevékenységek száma is nagyon kevés. Beszédképtelenségük miatt a beszéd kapcsolatteremtő, információkérő, aktivitást adó lehetőségeivel sem rendelkeznek. Ezért ahhoz, hogy ők is minél gazdagabb életet élhessenek, nagyon nagy szükségük van az őket körülvevő világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmaira.

Célok

 • Érzékleti – észleleti tapasztalatok szerzésével az önmagukról és a szűkebb környezetükről való ismereteik bővülése.
 • A világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmainak segítségével a tanulók gazdagabb, intenzívebb, a környezettel interaktívabb, ahhoz jobban alkalmazkodó, jobb minőségű életet élhessenek.

Feladatok

 • A tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy önmagukról és a szűkebb értelemben vett személyi, tárgyi és természeti környezetükből érzékelési – észlelési tapasztalatokat szerezzenek.
 • Ezek segítségével az önmagukról és a környezetükről való ismereteik bővítése.

Részfeladatok:

 • A tapasztalt érz&e acute;kelési – észlelési zavarok mögött rejlő okok (lásd: előzmények) társszakemberekkel (pl.: szemész, audiológus, neurológus) együtt történő feltérképezése és a velük közösen történő kezelése.
 • Az aktiváció, a motiváció erősítése.
 • A mozgásfejlesztés feladataihoz tartozóan az érzékelés, észlelés mozgásos feltételeinek javítása (a fejkontroll javítása a fixálás elősegítésére, kóros reflexek gátlása, leépítése; a manipuláció mozgásos feltételeinek javítása.), megfelelő testhelyzet biztosítása.
 • Az egyes érzékelési – észlelési területek fejlesztése:
   • látás
   • hallás
   • bőrérzékelés (tapintás, hő- és fájdalomérzékelés)

  ,

  • szaglás
  • ízlelé
  • egyensúlyérzékelés
  • kinesztetikus érzékelés
  • testérzékelés
  • térérzékelés
  • az idő érzékelése

 

Ezek részeként az észlelési figyelem fejlesztése.

 • A fejlettségi szintet figyelembe vevő mennyiségű és minőségű inger biztosítása.
 • A tanulóknak a saját testükből és a külvilágból érkező ingerek iránti érzékenységének felkeltése, kialakítása.
 • Az ingerek felé való odafordulás, az azok megragadására irányuló képesség fejlesztése.
 • A lényeges ingereknek a lényegtelenektől való elkülönítése képességének kialakítása.
 • Az érzékletek, észleletek értelmezésének elősegítése az aktuális fejlettségi szintnek megfelelően.
 • A különböző érzékelési területek összekapcsolódásának, együttműködésének elősegítése, fejlesztése.
 • Az érzékletek, észleletek integrálódásának elősegítése.
 • Az érzékelési és mozgási folyamatok összerendeződésének elősegítése.

3.Az emlékezet fejlesztése

Az emlékezet sérülése a gyengébb, halványabb, hiányos, nehezen felidézhető és hamar elhalványodó emlékképekben nyilvánul meg. Mivel a beszéd hiánya és a manipuláció, valamint a fixálás gyengesége miatt a kommunikáció jelentősen akadályozottá válik, az emlékezet működésének objektív megítélése nehéz.

Célok:

A gyermekek olyan fejlettségi szintre való eljuttatása, hogy emlékezzenek:
 • a mindennapos események egymást követő mozzanataira,
 • kialakult szokásokra a családban, a csoportban,
 • a begyakorolt korrekciós mozgásformákra, a testhelyzetekre,
 • korábbi élményekre, tapasztalatokra,
 • a napirendre
 • egy adott dolog (szűkebb-tágabb környezetünk tárgya, jelensége, stb.) megismerése során szerzett különböző érzékletekre, észleletekre.

Feladatok

 • A fejlettségi szintet figyelembe vevő bevésés,
 • a fejlettségi szintet figyelembe vevő felidézés,
 • a rövid, majd a hosszú távú emlékezet fejlesztése.
 • A különböző érzékelési területek érzékletei és észleletei megőrzésének elősegítése:
  • látás
  • hallás
  • bőrérzékelés
  • szaglás
  • ízlelés
  • egyensúly
  • kinesztézia
  • térészlelés
  • az idő észlelése.

  A különböző érzékletek és észleletek összekapcsolódásának, integrálódásának elősegítésével a felidézés megkönnyítése.

 • Egyszerű összefüggések felismertetése, megtanítása a felidézés elősegítése céljából.
 • A kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé teszi az emlékképek kifejezését.
 • A cselekvések mozgásos feltételeinek javítása, amelyek szintén az emlékképek kifejezését szolgálják.
 • Jelek, szimbólumok kialakítása, melyekkel bonyolultabb eseményeket, történéseket idézhetünk fel egyszerűbben.
 • Szoros kapcsolattartás a szülőkkel az üzenő füzeten keresztül az iskolai és a hétvégi eseményekről, hogy ezek később is felidézhetők legyenek.

4.A gondolkodás fejlesztése

A halmozottan fogyatékos gyermekek esetében a gondolkodás kialakulásának elengedhetetlen feltétele a mozgás, mivel a gondolati síkon való műveletvégzés csak a konkrét tárgyakkal történő cselekvés és sok-sok gyakorlás talaján alakulhat ki. A tárgyi tevékenykedések közben jelentkező porblémák megoldása csak fokozatosan függetlenedik a cselekvéstől, és a szavakban történő kifejeződésen keresztül vezet a képzeletben történő megoldások kereséséhez, a gondolkodáshoz. A beszéd, a mozgás és az értelmi képességek sérülésének következtében a gondolkodási műveletek kialakítására és gyakoroltatására még a cselekvés szintjén van szükség.

Célok:

 • Önmaguk megismerése, azonosságtudatok és én identitásuk kialakulása.
 • Szűkebb és egyre bővülő környezetükben való eligazodás.
 • Tárgyi környezetük birtokba vétele.
 • Személyi és tárgyi környezetükre való hatás gyakorlása.
 • A környezet változásaihoz való alkalmazkodás.
 • Egyszerű probléma-megoldási módozatok megismerése és alkalmazása (kommunikációs problémáikra, céljaik elérésére, akaratuk keresztülvitelére, stb.).

Feladatok:

 • A környezet megismertetése, felfedeztetése.
 • Elemi fogalomrendszer kialakítása, ismereteik rendszerezése, új ismeretek elhelyezése, színek, formák megismertetése.
 • Főfogalom alá rendelés.
 • Különbségek megfigyeltetése.
 • Változás megfigyeltetése.
 • (Logikai)- funkcionális összefüggések megfigyeltetése.
 • Analizáló – szintetizáló képesség fejlesztése.
 • Hiányok pótlása
  • szimmetria
  • rész-egész viszony.
 • Általánosítás, konkretizálás.
 • Analógiás gondolkodás fejlesztése.
 • Téri, idői tájékozódás fejlesztése.
 • Testfogalom fejlesztése.
 • Szám- és mennyiségfogalom fejlesztése.
 • Társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése, elsajátíttatása.
 • Hangulatok, érzelmek felismertetése.
 • Kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése