A súlyosan halmozottan fogyatékos tanulóknál a központi idegrendszer sérülése következtében a mozgás, az érzékelés-észlelés, és a kognitív funkciók mellett legtöbbször a beszéd is károsodik. Ez a károsodás egyénenként különböző mértékű lehet, melytől függően részesülnek beszéd- és/vagy augmentatív kommunikációfejlesztésben. Utóbbit a következő fejezetben tárgyaljuk.

 „Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekkel való foglalkozás során a kommunikáció nem elsősorban cél, hanem az egyénnel közösen végzett valamennyi tevékenység során eszközként használt interakciós folyamat. Cél lehet azonban a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberrel közösen kialakítani a kommunikációnak azt a hatékony módját, mellyel az együttműködés megalapozható”. (Farkas 2003, Márkus, 2005).

Az érintett csoportok tagjainak – kommunikációs akadályozottságuk miatt – számtalan helytelen feltételezéssel és félreértéssel kell szembesülniük mindennapjaik során, akár a legegyszerűbb élethelyzetekben is, amikor nem tudják mások számára érthetővé tenni gondolataikat, érzéseiket, kív&aacut;nságaikat; amikor nem tudják hatékonyan befolyásolni az őket körülvevő világ eseményeit és történéseit.

Célok

A beszédfejlesztés célja, hogy a gyermekeket eljuttassa az általuk elérhető legmagasabb szintre a beszédmegértés és a beszéd területén, és ezzel elősegítse az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetbe való beilleszkedést.

Feladatok

 • Az akusztikus észlelés fejlesztése:
  •  a tanulók érdeklődésének felkeltése környezetük hangjai és hangforrásai iránt
  • a hallási figyelem fejlesztése
  • az akusztikus differenciálási képesség fejlesztése
  • a hangok irányába való odafordulás kialakítása
  • a hangforrás, hangok azonosításának kialakítása
  • a sorrend, ritmus, hangsúly, hanglejtés megfigyeltetése
  • zenehallgatás, a zene és a mozgás összekapcsolása.
 • Reflexgátló testhelyzet biztosításával az izomtónus normalizálása a foglalkozások megkezdésekor.
 • A mellkas, a vállöv és a szájkörüli izmok lazítása a foglalkozások megkezdésekor.
 • A gyermekek közlési, önkifejezési vágyának felkeltése és folyamatos ébren- tartása
 • A beszédhez szükséges motoros képességek tréningje és a nyálzás befolyásolása
  • a száj akaratlagos nyitásának és zárásának kialakítása
  • a szopó, harapó reflexek kialakítása, majd gátlása
  • a rágás facilitálása
  • a szívás, fújás, köpés kialakítása és gyakoroltatása.
 • A hangképzés fejlesztése:
  • a légzés és a hangadás egyidejű fejlesztése
  • a hangadás és a mozgás összekapcsolása
  • egyes hangok, ill. szótagok kialakítása az egészséges fejlődés sorrendjének megfelelően
  • a hangok megtartásának kialakítása
  • majd egyszeri kilégzés során egyik magánhangzóról a másikra való áttérés kialakítása
  • a hangadás megszakításának kialakítása.
 • Artikulációs mozgásügyesítés, az ajkak és a nyelv differenciált mozgásának kialakítása és gyakoroltatása.
 • A beszédmegértés és a szókincs fejlesztése a fogalmak körének fokozatos kialakításával és bővítésével az ismerttől
 • evésbé ismert felé, a közvetlen környezettől a tágabb környezet felé haladva.
 • Folyamatos lehetőség biztosítása az önálló megnyilatkozásokra a legkülönbözőbb helyzetekben.
 • A beszédképtelen gyermekek megnyilvánulásainak értelmezésével a jobb megértés, az egymásra való odafigyelés elősegítése.
 • Minden lehetséges helyzetben és módon a gyermekek késztetése az egymással és a felnőttekkel való (kölcsönös) kommunikációra.
 • A kifejezőkészség fejlesztése:
  • meglévő szókincs aktivizálása, a szókészlet bővítése
  • a nyelvhelyesség fejlesztése
  • összefüggő beszéd kialakítása
  • mondókák, versek memorizálása