Tapasztalatcsere a Pécsi Éltes EGYMI-ben

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázati program keretében megvalósult, a második tapasztalatcsere az „Egységes értékelőlap a fejlesztő nevelés-oktatásban” című munkákkal kapcsolatban.

A bemutatkozásunkat követően az első bő fél órában röviden ismertettük a módszertani anyag legfontosabb fejezeteit. Részletesen kitértünk az egyéni fejlesztési tervek, és az értékelések készítésének problémájára, melynek keretében a kérdőíves tapasztalatok is ismertetésre kerültek. A kollégák körében konszenzus volt abban, hogy komoly nehézségeket jelent a pedagógiai munka során, hogy nem állnak rendelkezésre a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek képességstruktúráját feltáró minden szempontból megfelelő mérőeszközök. Ismertettük, hogy az egységes értékelő lapok használata – szándékaink szerint -. milyen módon járulhat hozzá ahhoz, hogy a súlyosan-halmozottan sérült tanulók fejlettségi szintjéről, szükségleteiről egységesebb, konkrétabb képet alkothassunk, és ezáltal egyszerűen nyomon követhessük a gyermekek egyes területeken mutatott fejlődését négy éves periódusban, félévenkénti eredményrögzítéssel. Ezt követően vázlatosan bemutattuk az értékelő lapok felépítését, szerkezetét, a szerkezetválasztás indoklását, használatának módját, az értékelés menetét, az egyes jelzések szerepét.

Előadásunk második részében területenként és részletesen bemutattuk az egyes értékelő lapok felépítését, részterületeit, azok tartalmát. Indokoltuk a szerkezet összeállításához kapcsolódó szempontjainkat az értékelés szemszögéből. Ismertettük pontról-pontra a használati módot, az értékelés mikéntjét. Az együtt gondolkodás során több kérdés felmerült a szakemberek részéről, ezt megbeszéltük, egyeztettük.

Összegzés: Komoly megmérettetésnek éreztük, hogy több társintézmény szakemberei milyen módon fogadják az általunk készített munkaanyagot. Jó volt megtapasztalni, hogy a résztvevő kollégák körében nagyon pozitív volt az értékelő lapok fogadtatása. Hiánypótló dokumentumként fogadták, amely nagyban segítheti oktató-nevelőmunkájukat. Több intézmény képviselője is kifejezte szándékát az értékelő lapok alkalmazására, ezért együttműködési megállapodás megkötésére is sor került, amelyben a használatáról, bevezetéséről hivatalosan is nyilatkoztak.