Szülői tréning

A szülői tréninget az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű, többségében súlyosan- halmozottan sérült gyermekek szüleinek, családtagjainak szerveztük. A megvalósuló programsorozatról 2018  júniusában a szülőket, családtagokat szóban tájékoztattuk. Részletesen megismertettük őket a program céljaival, tematikájával, a foglalkozások gyakoriságával, időtartamával. Az felmerült javaslatokat, véleményeket meghallgattuk, azokat a program teljes időtartama alatt igyekszünk figyelembe venni. Az idei, 2018/19-es  tanévben összesen nyolc foglalkozást terveztünk, havi rendszerességgel, szeptembertől áprilisig. Előzetes egyeztetés alapján a tréning első blokkját pszichológiai témakörben valósítjuk meg, pszichológus értő vezetésével, ez négy foglalkozást ölel magában. Célunk hogy a szülők megfelelő ismeretekhez, információkhoz jussanak, hatékonyan közreműködjenek gyermekük fejlesztésében és egy közösség kialakulásával egymásnak segítséget, támogatást nyújthassanak , ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a sorsukban közösséget vállaló szülők együtt dolgozzák fel közös élményeiket, és nyújtsanak egymás számára lelki támaszt, mélyítsék el kapcsolataikat.

Tapasztalatcsere Kaposváron a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központba

Az EFOP-3.16.-16-2017-00007 azonosító számú projekt keretében tapasztalatcserén vettünk részt Kaposváron. A program résztvevői a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ nevelés-oktatásban érintett dolgozói voltak.

Rövid bemutatkozó ismerkedést követően az első bő fél órában röviden ismertettük a módszertani anyag legfontosabb fejezeteit. Részletesebben kitértünk munkánk elkészítésének szakmai indokaira, köztük az egyéni fejlesztési tervek, és az értékelések elkészítésének problémáira. Itt a kollégák körében konszenzus volt abban, hogy komoly nehézségeket jelent a pedagógiai munka során, hogy nem állnak rendelkezésre a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek képességstruktúráját feltáró mérőeszközök. Ismertettük, hogy szándékaink szerint az egységes értékelő lapok milyen módon járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a súlyosan-halmozottan sérült tanulók fejlettségi szintjéről, szükségleteiről egységesebb, konkrétabb képet alkothassunk, és ezáltal egyszerűen nyomon követhessük a gyermekek egyes területeken mutatott fejlődését négy éves periódusban, félévenkénti eredményrögzítéssel. Ezt követően vázlatosan bemutattuk az értékelő lapok felépítését, szerkezetét, a szerkezetválasztás indoklását, használatának módját, az értékelés menetét, az egyes jelzések szerepét. Nagy megmérettetésnek éreztük, hogy egy társintézmény szakemberei miként fogadják az általunk készített munkaanyagot. Jó volt megtapasztalni, hogy a résztvevő kollégák körében nagyon pozitív volt az értékelő lapok fogadtatása. Hiánypótló dokumentumként fogadták, amely nagyban megsegítheti oktató-nevelőmunkájukat. Kifejezték szándékukat értékelő lapok alkalmazására, ezért együttműködési megállapodás megkötésére is sor került, amelyben a használatáról, bevezetéséről hivatalosan is nyilatkoztak.

Két intézmény kollégáinak tapasztalat cseréje.

Hagyományőrzési módszertan, és módszertani segédanyag kidolgozása, lektorálása, nyomdai munkálatai

Alapítványunknál évek során, fokozatosan vezettük be a magyar hagyomány jeles napjaira, ünnepeire való készülődést, ezeknek az alkalmaknak a megünneplését.

Gyűjtögettük a legendákat, meséket, dalokat, mondókákat, rigmusokat. Dramatizáltuk a szentek mesés történeteit, egyszerű, a gyerekeink számára megtanulható formában, közben megőrizve a lényeget.

Körjátékokat tanultunk, s a különböző szokások /háromkirály- járás, gergelyezés, pünkösdölés/ már meglévő verses, énekes, párbeszédes játékait.

Elkészítettük a szükséges kellékeket, eszközöket, úgy, hogy a legsérültebb gyerekeink keze munkája is benne legyen akár milyen kicsi is az. Esztétikai nevelést megcélozva törekedtünk a szép kivitelre.

Ezalatt a sok év alatt rengeteg szívet melengető tapasztalattal gyarapodtunk. Láttuk, hogy amit kicsit félve kezdtünk el, az nem csak az egészséges, de a mi sérült gyerekeink között is működik.

Ez indította el bennünk a gondolatot, hogy a kincset, ami nekünk olyan sok örömet, meglepetést okoz, azt másokkal is megosszuk. Most lehetőségünk nyílt az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” c. pályázat keretében ebből az anyagból egy kiadványt készíteni. Az általunk elkészített módszertani segédanyag a következő módon állítottuk össze.

Hónapokra lebontva rendszereztük a meglévő anyagot és minden ünnepet az alábbiak szerint részleteztünk:

  • a dalokat kottával, szöveggel, hanganyaggal
  • verseket, kikiáltókat bőségesen, hogy válogatni lehessen
  • a legendákat, és a dramatizált változatot
  • a szokások énekes, dramatikus játékait a szükséges kellékek leírásával
  • Fotókkal illusztráltuk az egyes ünnepeket, hogy láttassuk, mindez nagyon szép,
  • és örömteli játék.

Célunk az volt, hogy egy könnyen kezelhető, jól áttekinthető kiadványt készítsünk, amit az e téma iránt érdeklődő pedagógusok jól használhatnak.

A kidolgozott módszertani segédanyag lektorálása, valamint nyomdai munkálatai is a tervezettek szerint megvalósultak. A kiadványból 150 db, B/5, példány készült el, mely Alapítványunk rendelkezésére áll. Az ehhez kapcsolódó képzést 2019. áprilisárra tervezzük.

Szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása: Tobii- tanfolyam

A Tobii – rendszer egy olyan infokommunikációs eszköz, melynek indokoltsága, hogy a fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő gyerekek nagy többsége súlyos deficittel rendelkezik kommunikáció terén, amely erőteljesen befolyásolja esélyegyenlőségüket, hiszen nem tudják kifejezni gondolataikat, megértetni magukat a körülöttük élőkkel. A Tobii –készülék segítségével a súlyosan – halmozottan sérült gyermekek jobban tudnak kommunikálni, sőt, segítségével olyan gyermekek is aktívan bevonhatók az oktatásba, akik eddig nem tudtak véleményt formálni, akaratukat kifejezni, a csoportok „aktív” részesei lenni. Segítségével azon gyermekek is meg tudnak nyilvánulni, akiknek érzéseiről, gondolatairól eddig nehezen tudtunk képet kapni. A szemvezérelt technológia segítségével azok is kommunikálni tudnak, illetve feladatmegoldásban tudnak részt venni, akik sérülésükből adódóan nem tudják végtagjaikat használni.

Jelen projekt keretében sor került egy Tobii- eszköz beszerzésére, melynek használatához szükséges volt a szakemberek, dolgozók képzésére, hogy ezt a korszerű eszközt fejlesztő munkájuk során hatékonyan és szakszerűen alkalmazni tudják.

A képzés során pedagógusok, terapeuták olyan korszerű ismereteket tudtak elsajátítani, amire felsőfokú végzettségük megszerzése alatt nem volt lehetőségük, mára azonban a gyors technológiai fejlődés eredményeképpen lehetőség van. Az elsajátított ismeretek nagymértékben segítik a súlyosan – halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkáját.

Az augusztus végén megtartott két napos képzésre alapítványunk székhelyén (Pécs, Gesztenyés u. 2. ) került sor, meghívott előadóval. Az első nap folyamán rögzültek a gép használatának szabályai, a második napon pedig már lehetőség nyílt a konkrét kipróbálásra, alkalmazásra. A képzésen a súlyosan – halmozottan sérült, illetve autizmussal élő, nem beszélő, fejlesztő nevelés- oktatásban részt vevő gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, terapeuták, gondozók, segítők vettek részt és sajátították el a használatot. A képzés számukra elengedhetetlenül szükséges volt, ennek hiányában ezt a korszerű infokommunikációs eszközt nem tudnák használni. A tanfolyam keretein belül a résztvevők megismerték, hogy saját rajzolt képekkel és fényképekkel hogyan hozhatnak létre egyéni felületet, hogyan állíthatják egy-egy felület összetettségét (választás két vagy több elem közül), illetve, hogy hogyan erősíthetik a szövegértés és szövegalkotás képességét képeskönyvek létrehozásával, amelyek a napjaink történéseit mesélik el. A gyorsan alakítható és szerkeszthető felületekkel és a lehetséges kommunikációs fejlesztési irányokkal interaktív módon, gyakorlati formában ismerkedtek meg. Lehetőség volt az elsajátított elméleti ismeretek azonnali gyakorlatba való átültetésére, kipróbálására. A képzés során a szakemberek nagyon lelkesen vetették bele magukat a feladatok összeállításába és kipróbálásába, nagyon kreatív munkák születtek. Örömmel tapasztalták a készülékben rejlő számtalan lehetőséget, melynek felhasználása majd nagyban hozzájárul az intézmény szakmai fejlesztéséhez, a sérült gyermekek minőségi neveléséhez és hatékonyabb oktatásához – fejlesztéséhez.

Egységes értékelőlap bemutatása, szakemberek képzése

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázati program keretében 2018.08.30.-án megvalósult, a kidolgozott Egységes értékelőlap bemutatása, és a szakemberek képzése.

A bemutató és képzés vezetői Koncz Salamon Szilvia – Bergmann Éva gyógypedagógusok voltak. A program résztvevői pedig a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY és a Kerek Világ Általános Iskola fejlesztő nevelés-oktatásban érintett valamennyi dolgozója, illetve az érdeklődő kollégák.

A nap során röviden ismertettük a módszertani anyag legfontosabb fejezeteit: a súlyos-halmozott fogyatékosság fogalmát, a fejlesztő nevelés-oktatás törvényi hátterét, alapelveit, megszervezésének módját. Részletesebben kitértünk az egyéni fejlesztési tervek, és az értékelések készítésének problémájára, melynek keretében a kérdőíves tapasztalatok is ismertetésre kerültek. Mindezek alapján összegeztük, hogy az egységes értékelő lapok milyen módon járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a súlyosan-halmozottan sérült tanulók fejlettségi szintjéről, szükségleteiről egységesebb, konkrétabb képet alkothassunk, és ezáltal egyszerűen nyomon követhessük a gyermekek egyes területeken mutatott fejlődését négy éves periódusban, félévenkénti eredményrögzítéssel. Ezt követően vázlatosan bemutattuk az értékelő lapok felépítését, szerkezetét, a szerkezetválasztás indoklását, használatának módját, az értékelés menetét, az egyes jelzések szerepét. Területenként részletesen bemutattuk az egyes értékelő lapok felépítését, részterületeit, azok tartalmát. Indokoltuk a szerkezet összeállításához kapcsolódó szempontjainkat az értékelés szempontjából. Ismertettük pontról-pontra a használati módot, az értékelés mikéntjét. A nap végén az előzetesen elemzett értékelő lapokkal kapcsolatosan felmerült kérdéseket, javaslatokat vitattuk meg.

A kollégák részéről pozitív volt az értékelő lapok fogadtatása. Lelkes ajánlásuk nyomán, néhány tartalmi kiegészítést a programot követően be is építettük az értékelési anyagunkba. A továbbiakban is nyitottan fogadunk minden olyan javaslatot, ami hozzájárul az értékelő lapok további formálásához, hogy funkcióját a jövőben a lehető legteljesebb mértékben betölthesse.

Szakmai módszertani segédanyag, és az egységes értékelőlap kidolgozása

Korábbi tapasztalataink, előzetes tájékozódási eredményeink azt mutatták, hogy a súlyosan halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelés-oktatása terültén nem található egységesen alkalmazott értékelési mód, mely a gyermekek aktuális fejlettségi állapotát pontosan meghatározná. Elterjedt és elvárt értékelési módszer a szöveges értékelés, amely meglehetősen szubjektív értékelési forma, így a gyermekek anyagában található értékelések intézményenként eltérőek, sőt még egy adott iskolán belül sem egységesek.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 azonosító számú pályázat keretében ezért, olyan egységes értékelő lapok összeállítására törekedtünk, amelyek használatával a fejlesztő nevelés-oktatás területén dolgozó pedagógusok munkáját kívánjuk támogatni, hozzájárulva az iskolák illetve a csoportok közötti átmenet jelentős mértékű megkönnyítéséhez, és segítséget nyújtani az intézményen belüli team-munka feladatainak összehangolásához. Az értékelő lapok használatához részletes szakmai-módszertani segédanyag is készült.

Várakozásaink szerint az egységes értékelő lapok alkalmazásával egységesebb, konkrétabb kép alakul ki a gyermekek fejlettségi szintjéről, szükségleteiről. Használatával nyomon követhetővé válik a tanulók egyes területeken mutatott fejlődése négy éves periódusban, félévenkénti eredményrögzítéssel. Az a szándékunk, hogy segítsük ezzel a pedagógusok, szakértői bizottságok munkáját, és általa a szülők számára is pontos információkkal szolgálhassunk a tanulók aktuális állapotáról.

Kutyás és lovas terápia

Iskolánkban, a héten megkezdődtek a kutyás és lovas terápiák. Az állatasszisztált terápiák, az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY Iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázat keretein belül valósulhatnak meg.

Ezek a foglalkozások komplex módon járulnak hozzá a súlyosan-halmozottan sérült tanulóink fejlődéséhez fiziológiai, pszichés és szociális téren egyaránt. A terápiák során az állatok jelenléte, mint társmotiválólag hat a gyermekekre. Emellett kedvezően befolyásolják a testséma és a testtudat kialakulását,a térérzékelést,téri orientációsképességet, a nagymozgásokat és a finommotorikát, a tapintási- vizuális és auditív észlelést, a figyelmi képességeket, de a kommunikációs késztetésekre is kedvezően hatnak.

Eddig 12 gyermek vett részt kutyás terápián,  és 14 súlyosan-halmozottan sérült gyermek részesült lovas terápiában az iskola udvarán.

Halmozottan sérült fiú lábával simogatja a terápiás kutyátIsmerkedés a kutyussal

Nyári tábor

Iskolánk diákjai integrált nyári táborozásban vesznek részt a héten mely az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY Iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázat keretein belül valósul meg. 26 gyermek, és 12 segítő tölt el egy hetet (2018.07.02.-2018.07.06.) Dinnyésen. A tábor programjai között többek között a strandolás mellett kirándulások, kézműves foglalkozások, zajlanak.

 

Kézműves foglalkozás Készülünk strandolni